Kişisel Verilerin Korunması
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)
ÇERÇEVESİNCE KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME


İşbu “Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme “www.sultanhotels.com” sitesi ve her hâlükârda Evren mah. 18sk. No:5 Evrenseki - Manavgat/Antalya adresinde faaliyet gösteren HAZAN SEYAHAT OTELCİLİK TİCARET TURİZM YATIRIM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve Şirketimiz’in sahibi bulunduğu Sultan Of Side Resort & Spa ve Sultan Of Dreams Hotel (kısaca “Sultan Hotels” olarak anılacaktır) ile ilgili hizmetlerimizi sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

Veri Sorumlusu :  HAZAN SEYAHAT OTELCİLİK TİCARET TURİZM YATIRIM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – Sultan Hotels
Evren mah. 18sk. No:5 Evrenseki - Manavgat/Antalya

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

Şirketimiz, tüm müşterilerine dil, din, cinsiyet, ırk, düşünce ayrımı gözetmeksizin her bir müşterisine aynı özen ve değeri göstermeyi amaç edinmiştir.

Sultan Hotels’e tamamen güvenmeniz ve sunduğumuz hizmetlerden memnun kalmanız bizim için çok önemlidir. Bu nedenle beklentilerinizi karşılama taahhüdümüzün bir parçası olarak bir müşteri gizliliği koruma kuralları oluşturduk. Bu bilgilendirme ile; Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verilerinizi, Ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar, T.C. Anayasası, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere ilgi mevzuat kapsamında güvence altına alınması, işlenmesi ve ne şekilde kullanılacağı açıklamaktadır.

Şirketimiz, Veri Sorumlusu olarak Sizleri kişisel veriler hakkında sizleri bilgilendirmeyi istemektedir.

I. Kişisel Veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin işlenmesi ancak, aşağıdaki ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilebilecektir.
a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma : Yalnızca veri işleme için gerekli olan kişisel verileriniz toplanacaktır.
b. Doğru ve gerektiğinde güncel olma : Sahip olduğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması için gereken adımlar atılacaktır.
c. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme : Kişisel verilerinizi toplarken, veri kayıt sistemimize işlerken ve verilerin alıcıları ve amacı hakkında gereken tüm bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır.
ç. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma : Kişisel verilerinizi yalnızca bu sözleşme'de açıklanan amaçlar için toplayacak ve işleyeceğiz.
d. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme : Kişisel verilerinizi, kanun hükümleri uyarınca işleme amacıyla saklanmaları gereken süre boyunca saklanacaktır.
e. Kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza alma : Veri sorumlusu olarak, tarafımızca sahip olunan belirli amaçların anlaşılır bir biçimde tarafınıza açık edilmesi sağlanacaktır.

II. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Dayanağı Ve Amacı

"Kişisel Veri"; gerçek bir kişi olarak doğrudan (örn. ad-soyad. vb.) veya dolaylı bir şekilde (örn. telefon numarası) kişisel olarak tanımlanmanıza izin verecek şekilde toplanmış ve kaydedilmiş her türlü bilgi anlamına gelmekte olup Kişisel Veri sahipleri ve/veya kullanıcıların kendi istek ve iradesiyle Şirketimiz nezdinde paylaşmış olduğu, şahsına ve aile fertlerine ait ad-soyad, cinsiyet, doğum tarihi, uyruk, adres, e-posta, cep telefonu numarası, kimlik bilgileri, eğitim, mesleki, sigorta, araç model ve plaka bilgisi, konaklama, kredi kartı ve/veya banka hesap numarası bilgileri (ödeme ve rezervasyon amaçlı), harcama bilgileri, ulaşım, seyahat bilgileri, sosyal medya hesapları, fatura bilgileri gibi, tercihler ve ilgi alanları (örneğin sigara içilen/içilmeyen oda, tercih edilen kat, yatak takımı türü, gazete/dergi türü, spor, kültürel, hobi, ilgi alanları), konaklarken veya konakladıktan sonra sorularınız/yorumlarınız/cevaplarınız gibi kişisel veriler, Şirketimiz tarafından daha iyi hizmet verebilmek amacıyla işlenmektedir.
Şunu önemle belirtmek isteriz ki; 18 yaşından küçük kişiler hakkında toplanan bilgiler ad, uyruk ve doğum tarihiyle sınırlıdır olup bu bilgiler Şirketimize yalnızca bir yetişkin tarafından verilebilir. Çocuğunuzun sizin onayınız olmadan bize kişisel veriler göndermediğinden (özellikle de internet üzerinden) emin olmanızı rica ediyoruz. Bu tür verilerin gönderilmesi halinde bilgilerin silinmesi için Şirketimizin kişisel veri sorumluları ile iletişime geçebilirsiniz ("Erişim ve değişiklik" maddesi).
Yürürlükte olan 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgi mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 4208 Sayılı Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgi mevzuattan kaynaklanan veri sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimiz gereğince; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla da kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu açıklamalar doğrultusunda, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla, tarafınızca açık rızanızla verilen kişisel veriler, işbu Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme Platformu’nda belirlenen amaç ve kapsam dahilinde bilgi güvenliği tedbirleri ile kullanmak kaydıyla işlenecek ve saklanacaktır.
Ayrıca, Şirket çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunluluklar kapsamında, çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ile iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile işverenin yönetim hakkı gereğince tarafımızdan veya işbirliği yaptığımız veya yetkilendirdiğimiz gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.
Bahsi geçen kişisel verileriniz, yukarıda detaylıca belirtilen amaç ve kapsam dahilinde olmak kaydıyla, KVKK ve yürürlükte olan sair mevzuata uygun olarak ve her hâlükârda her mevzuat değişikliğine uygun olarak, Kişisel Veri Sorumlusu, Kişisel Veri Sorumlusu’nun doğrudan ve dolaylı iştiraki bulunduğu tüm Grup Şirketleri içerisinde paylaşılabilecek olup bunlarla sınırlı olmaksızın Şirketimizin tüm iş ortakları ve/veya iş bağlantıları, ifa yardımcıları, alt yükleniciler, bağımsız denetçiler, denetim kurumları, resmi merciiler, mali ve hukuki birimler ile benzeri mevzuat tarafından uygun görülen durumlarda yurtiçi ve yurtdışına aktarılması hukuka uygundur.

III. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Gereği Haklarınız

Kişisel verilerinizin, KVKK ve yürürlükte bulunan sair mevzuat kapsamında kalmak kaydıyla;
- işlenip işlenmediğini öğrenme,
- işlenmişse bilgi talep etme,
- işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
- eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
- aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
- münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahipsiniz.

IV. Kişisel Verilerin Paylaşılması İzni
Bizimle paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, üyelik işlemleri, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için Şirketimiz tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Kişisel verilerinizin aktarılmasına/paylaşılmasına izin verdiğiniz üçüncü kişiler, tahdidi olmamak kaydıyla, aşağıdaki gibidir:
- Şirketimiz iştirakleri ve/veya bağlı ortaklıkları
- Şirketimizin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki 3. Taraflar;
- Şirketimiz iştirakleri doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıkları
- Şirketimiz adına veri işleyen araştırma, tanıtım, denetim ve danışmanlık hizmeti veren firmalar;
- Kişisel verileri talep etmeye yetkili olan tüm kamu kurum ve kuruluşlar.

Şirketimizle irtibata geçerek kişisel verilerinizi aktardığımız/paylaştığımız diğer üçüncü kişiler hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin tam ve zamanında sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta ve ileride meydana gelebilecek her türlü iletişim araçları yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

V. Verilerin Saklanması
Kişisel verilerinizi yalnızca bu sözleşmede belirtilen amaçlar için veya geçerli kanun hükümlerine uygun olarak gerekli olan süre boyunca saklanacaktır.

VI. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman vermiş olduğunuz açık rızanızı geri alma hakkınız bulunmaktadır.
Söz konusu açık rızanızı geri almak için dilediğiniz zaman “ kvkk@sultanhotels.com ” adresine bu yönde e-posta gönderebilirsiniz. Yazılı taleplerinizi Sultan Hotels, Evren mah. 18sk. No:5 Evrenseki - Manavgat/Antalya adresine ıslak imzalı olarak (ıslak imza olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır) veya “ kvkk@sultanhotels.com ” kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

VII. Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme Platformu’nda Yapılacak Değişiklikler
Şirketimiz, bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası dokümanında her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması Politikasının “ www.sultanhotels.com ” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme Platformu’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

VIII. Güncellemeler
Şirketimiz işbu Platform’da muhtelif zamanlarda değişiklikler yapabilir. Dolayısıyla, bu Platform’a düzenli olarak, özellikle de otelimizde rezervasyon yaptırırken bakmanızı öneririz.
Kişisel veri sahipleri ve/veya kullanıcılar, web sitesi veya şirketimizin sahibi bulunduğu Sultan Hotels’e ait konaklama belgesi, ön kayıt formu gibi formlarda paylaşmış olduğu tüm bilgilerin doğru ve güncel olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin KVKK kapsamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini, her ne surette olursa olsun yanlış bilgi verilmesinden dolayı meydana gelebilecek sorumlulukların tamamen kendisine ait olduğunu/olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri “ kvkk@sultanhotels.com ” adresine gönderebilirsiniz.

IX. Son Hüküm

Kişisel Veri sahipleri ve/veya kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve Şirketimiz’e ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Şirketinize bildirmiş olduğum tüm kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Şirketiniz tarafından yasadaki ve yukarıdaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına izin veriyorum.
Göster